Strony-Parafialne.pl
Diecezja Warszawsko-Praska


Regulamin sprzedaży wysyłkowej AMICUS MEDIA Sp. z o.o.

DEFINICJE

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach świadczenia usług przez AMICUS MEDIA Sp. z o.o.

Serwis – portal internetowy dostępny pod niniejszym adresem www.rekolekcje.razem.tv za pośrednictwem którego Zamawiający może złożyć Zamówienie

Towar – komplet 3 płyt DVD dwuwarstwowych „Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą - Jezus na Stadionie 2015".

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMICUS MEDIA Sp. z o.o. a Zamawiającym, zawierana z wykorzystaniem Serwisu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1 Postanowienia ogóle

1. Niniejszy regulamin został przygotowany przez AMICUS MEDIA Sp. z o.o. ul.Żuławskiego 2,02-641 Warszawa, NIP: 5213606628, REGON: 142971274, zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388483, zwaną dalej Amicus Media / Sprzedającym.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Zamawiającego, prawa i obowiązki Amicus Media (jako Sprzedającego), zasady zamówienia kompletu 3 płyt DVD dwuwarstwowych „Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą Jezus na Stadionie 2015" oraz zasady reklamacji. Każdy Zamawiający zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Amicus Media usług drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

§ 2 Zasady dostępu do Zamówienia w Serwisie i warunki sprzedaży

1. Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając składanie Zamówienia Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia pod adresem: www.rekolekcje.razem.tv poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, liczby zamawianych kompletów, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu dla kuriera i przedstawiciela Amicus Media w celu kontaktu z Zamawiającym.

2. Cena podana w serwisie jest ceną detaliczną brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 23%) wyrażona w polskich złotych. Zamawiający nie uiszcza opłaty za przesyłkę.

4. Do każdego Zamówienia po uprzednim zadeklarowaniu otrzymania faktury i wypełnieniu danych w formularzu w Serwisie, zostanie dołączona faktura.

5. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o oczekiwaniu na płatność i instrukcją płatności.

6. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

§ 3 Wysyłka i odbiór Towaru

1. Zamówiony komplet 3 płyt DVD dwuwarstwowych „Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą - Jezus na Stadionie 2015" zostanie dostarczony przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2.Przesyłka zostanie dostarczona od momentu złożenia Zamówienia w ciągu 14 dni roboczych na wskazany w formularzu Serwisu adres do wysyłki.

3.Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości towaru w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

 

§ 4 Forma płatności

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonania płatności ceny podanej w Serwisie przy składaniu Zamówienia. Płatność możliwa jest z góry przez system PayU. Jeżeli Zamawiający decyduje się na płatność za pobraniem lub przelew bankowy, w formularzu PayU powinien wybrać opcję „przelew bankowy” po czym skontaktować się z przedstawicielem Amicus Media telefonicznie pod nr tel. 669 20 95 46 lub mailowo e-mail: zamowienie@amicusmedia.pl w celu potwierdzenia płatności przelewem bankowym.

2. Płatność za pomocą kart bankowych nie jest możliwa.

 

§ 5 Zwroty i reklamacje

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony Towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego Towaru bez podania przyczyny w ciągu
14 dni od daty odebrania przesyłki.

3. Zarówno odstąpienie od umowy, jak i zwrot zakupionego Towaru, o którym mowa powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony Towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

4. Warunkiem zwrotu i odstąpienia od umowy jest poinformowanie drogą elektroniczną na poniższy adres e-mail: zamowienie@amicusmedia.pl

5. Kwota uiszczona za zakupiony Towar zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Amicus Media w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

6. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Amicus Media nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Amicus Media reklamowanych towarów.

8. W razie niezajęcia przez Amicus Media stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Amicus Media, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Amicus Media za zasadną.

9. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego przez system PayU w ciągu 14 dni od uznania reklamacji.

 

§ 6 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Amicus Media zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa Zamówienia w Serwisie.

2. Amicus Media zapewnia, iż dane osobowe Zamawiających przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji Zamówienia.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Zamawiający ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Amicus Media nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Zamawiających i zakupach dokonanych przez Zamawiających.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.